0
0

מדיניות הגנת הפרטיות

ברוכים הבאים לאתר הרמוניה ע.מ.315930321

אתר האינטרנט מציג את שירותיה ומוצריה של הרמוניה ומאפשרת רכישת מוצרים באופן מקוון או בהזמנה.

בכדי לקבל חלק מהשירותים המוצעים בידי הרמוניה, יש צורך במסירת מידע אישי ומידע רלוונטי אחר.

הרמוניה מכבדת את פרטיות המשתמשים ולקוחותיה ועל כן יובאו להלן מדיניות הרמוניה להגנת פרטיותם של הגולשים ושל לקוחותיה. הרמוניה מתחייבת לפעול לפי הוראות מדיניות זו.

להלן יפורט כיצד נוהגת הרמוניה ביחס לפרטיות הגולשים ולקוחותיה, פרטים על המידע הנאסף בידי האתר והצרכים בשמם המידע נאסף.

מדיניות פרטיות זו ערוכה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.

 1. מטרות איסוף המידע
  1. הרמוניה אוספת מידע מהמשתמשים והגולשים לצרכי שיפור השירות, למטרות שיווק, לצרכים פרסומיים, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פנייה לנרשם בכל דרך, לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקס, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר) ומטעמי אבטחה, וכן בכדי לתת תמיכה טכנית ומקצועית למשתמשת וכן בכדי לצור קשר עם המשתמש בקשר עם מוצרים ו/או שירותים אשר המשתמש הביע בהם עניין. למשתמשים אשר הופק להם שם משתמש וסיסמה, איסוף הנתונים נועד להתאים את השירות לאותם המשתמשים ובכדי להעשיר את חווית השימוש באתר.
  2. בעלי האתר מתחייבים שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמשת אלא אם כן הדבר נדרש (א) עפ”י צו שיפוטי או לפי דין או כדי למנוע שימוש לרעה (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמשת ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמשת לבין חברה (ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ”ל את פרטי הנרשמת ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע הנרשמת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הנרשמת ביצעה שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפרה הנרשמת איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. לנרשמות לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהן כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.
  3. בעלי האתר יאפשרו גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
  4. שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריה על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 2. סוגי מידע אותו בעלי האתר אוספים מהמשתמשים
  1. בעלי האתר אוספים מידע שאינו אישי מכלל הגולשים באתר ובתוך כך מידע טכני וכן מידע אודות התנהגות הגולשים, אופן ותדירות השימוש באתר ובחלקיו, מועדי הכניסה לאתר, הדפים והמודעות בהם ביקר באתר ולפני הגעתו לאתר וכיוצ”ב.
  2. בעלי האתר אוספים מידע המאפשר זיהוי אישי של הגולשים באתר וזאת לרבות כתובת ה IP- ופרטים מהמכשירים בהם נעשה שימוש לשם כניסה ושימוש באתר, מידע גאוגרפי על מקום המשתמש ופרטים נוספים הנאספים באופן אוטומטי לשם שיפור חווית המשתמש ולשם אבטחת האתר והמשתמשים האחרים באתר.
  3. גולשים המעוניינים לרכוש פריטים באתר יידרשו לספק מידע אישי לשם השלמת ההזמנה לרבות שם משתמש, דרכי תקשורת עם המשתמש ואמצעים מזהים נוספים. מבלי שיסופקו פרטים כאמור לא ניתן יהיה לאפשר את הרכישה וההזמנה של שירותים ופריטים באתר. בנוסף נדרש כי הלקוח יסכים כי פרטים כאמור ישמרו לטובת מטרת ההתקשרות עם הרמוניה.
  4. ברכישות והזמנות מקוונות התשלום מבוצע באמצעות חברת סליקה חיצונית ומאובטחת. פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים אצל הרמוניה.
  5. מסירת פרטים שגויים בכוונה או של אדם או גוף אחר שאינו המשתמש ללא הרשאה מהווה הפרה של תנאי השימוש באתר ואף עבירה על החוק.
  6. עבור לקוחות חוזרים, הרמוניה מאפשרת רישום והנפקת סיסמה. לשם שמירה על פרטיות הנרשמים עליהם לשמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות. הרמוניה ממליצה לנרשמים להקפיד על אבטחת הסיסמה וסודיותה.
 3. מדיניות השימוש בטכנולוגיות מוטמעות מחשב
  1. בעת השימוש באתר ו/או כחלק מהליך הגעתך לאתר, לרבות באמצעות קמפיינים שיווקיים שלנו ברשתות החברתיות, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות מוטמעות מחשב כגון “עוגיות” (cookies), תגיות פיקסל (“תגיות הפיקסל”) וטכנולוגיות נוספות.
  2. השימוש בטכנולוגיות המוטמעות חלקן נשמרות על גבי מכשירך ומאפשרות הפעלת מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, להקל ולפשט את חוויית השימוש באתר. ניתן לנטרל את השימוש בטכנולוגיות מסוג “עוגיות” במכשיר ממנו אתה משתמש, ואולם נטרול השימוש בטכנולוגיה זו יכול ויפגום בחוויית המשתמש באתר.
  3. בעלי האתר אוספים ועושים שימוש במידע לא אישי של משתמשים באמצעות כלי פרסום שונים מטעם חברות פרסום צד שלישי בהם Google, Facebook וכיוצ”ב. בעלי האתר רשאים לשתף מידע לא אישי של המשתמש עם אותן חברות ו/או גופי פרסום צד שלישי ואף לקבל מהן מידע לא אישי אודות המשתמש, וזאת למטרות המפורטות לשם שיפור השירות, אבטחה, סטטיסטיקה, פרסום וכיוצ”ב.
 4. עיון במידע
  1. על־פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא־כוחו שהוסמך כדין בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. למידע נוסף נא באתר הרשות להגנת הפרטיות ובנוסח החוק.
  2. הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ככל שהיא פועלת על פי הוראות הדין.
  3. משתמש הסבור כי פרטיותו נפגעה בשל פעילות האתר, מוזמן לפנות להרמוניה במייל office@harmonia-art.co.il ולפרט את נסיבות הפגיעה. הרמוניה תברר את פניית המשתמש ותשיב לה תוך זמן סביר מקבלתה.
ההרמוניה שלך
לשדרג את הערכות לסדנת אומנות מדהימה!
החל קופון

למועדון הלקוחות נרשמת כבר?
זה הזמן!

נרשמים למועדון הלקוחות וזוכים –
בחוויות, קוד קופון ל5% הנחה אמיתיים על המחיר באתר ובקטלוג 
ואפילו ערכה מלאה כולל הכל בשבילך!
 
רגע! שניה לפני המילוי, את רכזת? מכאן את נרשמת עכשיו

התחברו לחשבון שלכם

הרמוניה

ערכות יצירה וסדנאות

האתר בבניה...

בינתיים ניתן להוריד את קטלוג קיץ 2023 החדש
ולהזמין בקלות בטלפון או במייל

דילוג לתוכן